Skizze
> Informationen zu Baureihe T

TFG

typ kegel_k

masse in mm
m_a_gross
m_b_gross
m_d_gross
m_d_klein
m_d_1_klein
m_d_2_klein
werkstück axialdruck drehzahl artnr
TFG-2/1
Morse 2 62 15 35 18 6 2 120 200 8000 3.0822.1101
TFG-2 Morse 2 64 16 40 20 9 3.5 250 400 7500 3.0822.101
TFK-3/2 Morse 3 64.5 16 40 20 9 3.5 250 400 7500 3.0823.2101
TFG-3 Morse 3 71 18 45 25 12 5 420 500 6000 3.0823.101
TFG-4/3 Morse 4 73 18 45 25 12 5 420 500 6000 3.0824.3101